English version of roeireizen.nl german version of roeireizen.nl
Roeireizen

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van RoeiReizen en verhuur van boten
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt is pas definitief wanneer de aanbetaling is gedaan en de overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

 Artikel 3. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De de website vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren. RoeiReizen behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen een maand voor vertrekdatum  op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 14  dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons per mail de ontbinding in te roepen. Wel zal RoeiReizen alles in het werk stellen om een soortgelijke reis als alternatief aan te bieden.

Artikel 4. Verzekering

RoeiReizen heeft een All risk verzekering voor haar boten en botenwagens afgesloten en een BedrijfsWA voor o.a. de relatie met haar klanten. De contractant is verantwoordelijk  tot maximaal het eigen risico. Tenzij de klant ernstig in gebreke is gebleven ten aanzien van gangbare en normale gebruik/opslag en toezicht  van de boten.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. RoeiReizen doet zijn uiterste best om u vooraf voldoende te informeren over de vaarroute, de mogelijkheden onderweg, de verwachtingen  enz. enz. MaarRoeiReizen kan op generlei aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen, veranderingen en wijzigingen in de ruimste zin van het woord.  Hierbij wordt gedacht aan te hoog of te laag water, te harde stroom, weersvoorspellingen, weersveranderingen, uitval van roeiers, sluizen of bruggen welke gestremd zijn, af-aanmeerplaatsen welke niet meer beschikbaar zijn , schade aan boten welke tijdens de reis is ontstaan, of alle andere zaken welke niet te voorzien zijn en te plekke moeten worden opgelost.
 2. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de deelnemer(s) en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) blijft
 3. De contractant  is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.
 4. De contractant(en) is verantwoordelijk voor het tijdig afleveren van de boot op de afgesproken plaats. Eventuele extra kosten, welke het niet tijdig afleveren met zich meebrengen kunnen door RoeiReizen in rekening gebracht worden( 75 ct per extra kilometer, eventuele vervolgschade en 50 € per gebeurtenis).
 5. In het geval wanneer er toch sprake zou zijn van enige klacht jegens RoeiReizen, dan graag per omgaande melden, zodat RoeiReizen de gelegenheid heeft om de fout alsnog te kunnen  herstellen.

Artikel 6.Overmacht 

Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 7. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.